Bloou

40 tekstów – auto­rem jest Bloou.

Żyj­my niebez­pie­cznie, w duchu przy­gody. Nie ma nic piękniej­sze­go od za­gubionych dusz, które od­najdują no­wy sens i światło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2014, 21:37

Uczu­cia są skiero­wane tyl­ko do poszczególnych osób. Reszta to tyl­ko przypuszczenia. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 sierpnia 2011, 14:37

Nie da się wszys­tkiego znieść sa­memu - zaw­sze pot­rzeb­na jest dru­ga osoba. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 19 marca 2011, 09:53

W życiu nieczęsto przychodzi czas, który jest przypłaco­ny po­korą i zapłatą za błędy, ale jak już przychodzi to wra­camy do domu

myśl
zebrała 41 fiszek • 25 lutego 2011, 18:30

Zaczy­namy się bać uczuć, do­piero wte­dy, gdy nie pot­ra­fimy ni­mi zawładnąć.


__
Wi­tam po długiej przer­wie :) 

aforyzm dnia z 15 grudnia 2013 roku
zebrał 226 fiszek • 24 stycznia 2011, 11:04

Związek wyk­luczają je­dynie dwie do­minujące osoby.
Tyl­ko wte­dy możli­wa jest obopólna destrukcja.

Można być dra­niem i mak­sy­mal­nie kochać. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 19 listopada 2010, 21:20

Nikt nie jest na ty­le silny.
To, że nie widzi­my łez, nie oz­nacza, że ich nie ma. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 14 listopada 2010, 12:14

To nie tak, że le­piej by było, gdy­by oso­ba, którą kocha­my nig­dy nie wróciła.
Może jej świat jest zbyt mar­ny bez nas w nim. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 30 października 2010, 22:57

Dla niektórych większym wsty­dem jest by­cie oszu­kanym niż oszukiwać. 

myśl dnia z 13 października 2013 roku
zebrała 175 fiszek • 24 lipca 2010, 21:38

Dla blis­kiej oso­by, którą wi­duje­my rzad­ko, sa­ma nasza obec­ność wys­tar­czy, by po­konać naj­większe zło i strach. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 13 lipca 2010, 22:52

Bloou

KOT :D

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bloou

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność